Projecten en activiteiten

Waarvoor u mij kunt inzetten, laat zich het beste illustreren met opdrachten die ik in de afgelopen jaren heb uitgevoerd in verschillende rollen als adviseur, projectontwikkelaar, projectleider, onderzoeker, trainer, workshop- of procesbegeleider.

Lokale duurzaamheidsprojecten
De zuivel terug in Heeg? (versterking lokale relatie boer en consument)
Duim omHeeg (verbetering lokale bereikbaarheid)
Ho! Net yn 'e Kliko! (25% minder restafval door beter afval scheiden)
Heech yn it Grien (visie en uitvoeringsplan voor lokaal openbaar groen)
Versterking lokale grondstofkringlopen, aanleg dorpstuin en groen dorpsplein.

Onderzoek en advies
Zorg voor grondstoffen (onderzoek grondstof- en afvalstromen in zorginstelling)
Verspilling verpleegmaterialen (inventarisatie in zorginstelling)
Maatschappelijk verantwoord inkopen (advies gemeentelijk projectteam)
Milieubeleidsplan (planontwikkeling met projectteam, betrekken doelgroepen)
Verder: Verkenning duurzame vaarverbinding, onderzoek effectiviteit subsidieregeling voor duurzame maatregelen in scholen, quick scan hinderbeleving in stadsranden, analyse en advies Milieu UitvoeringsPlan.

Training en educatie
5xBeterBezig-lespakket voor basisscholen
5xbeterBezig schoolpleinen voor basisscholen
Parels zonder ketting (inventarisatie plek van CE in onderwijs Noord Nederland)
5xBeterBezig-aanpak voor dorpen en wijken
5xBeterBezig-trainingen
gericht op duurzaam denken en doen op de werkvloer.

Publiekscampagnes
Fair Fibers (Duurzamer omgaan met kleding en textiel)
Campagne duurzamer omgaan met voedsel

 

 

 

 


Opdrachtgevers

Provincies

Gemeenten

Maatschappelijke organisaties

Zorginstellingen

Samenwerkingsverbanden

Adviesbureaus

Gemeenschappelijke regeling

Uitvoeringsorganisatie rijksoverheid

Kennisinstituut