Zorg voor Grondstoffen

Het onderzoek Zorg voor Grondstoffen bracht de kansen in beeld voor het efficiënter omgaan met grondstofgebruik, afvalproductie en afvalinzameling bij een zorginstelling voor mensen met een beperking.

De combinatie van een administratief onderzoek, een medewerkers-enquête en een aantal afval-sorteerproeven liet een breed palet aan winstkansen zien.
Het slimmer omgaan met grondstoffen en afvalstromen kan zeker financiële winst opleveren.  Maar de belangrijkste winstkansen liggen op een ander vlak: het creëren van ‘nieuwe waarden’ die aansluiten bij de kernwaarden en centrale thema’s van de zorginstelling. Een grotere zorg voor grondstoffen biedt mooie kansen om zowel medewerkers als cliënten te betrekken en collectief te werken aan een duurzamere organisatie. Een eigentijdse organisatie waarin iedereen naar eigen vermogen en in onderlinge samenwerking bijdraagt aan sociaal-maatschappelijke, milieutechnische en financiële/bedrijfseconomische winst.
In vervolg op Zorg voor Grondstoffen is in 2016 een afvalcampagne voor medewerkers en cliënten ontwikkeld en gestart.